Элсэгч та бүхнийг дараах хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэлээс сонгон
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Санхүүгийн менежмент
 • Банкны менежмент
 • Бизнесийн удирдлага
 • Маркетингийн менежмент
 • Логистик менежмент
 • Инженер эдийн засаг
 • Инженер механик
 • Цахилгааны инженер
 • Программ хангамж
 • Мэдээллийн систем
 • Компьютерийн сүлжээ
 • График дизайн
 • Гадаад хэлний орчуулагч (Англи хэл)
МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

Элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна.
Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэгч нь хүснэгт №1-ийн дагуу өөрийн сонгосон хөтөлбөрт холбогдох 2-оос доошгүй хичээлээр элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгч, БШУЯ болон сургуулиас тогтоосон босго оноог хангасан байна.

Хүснэгт №1. Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрүүдийн элсэлтийн шалгалт, босго оноо

Мандах их сургуулийн БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2021 - 2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БҮЛГҮҮД
Бүлэг Элсэлт авах хөтөлбөр, мэргэжил Суралцах хугацаа Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх хичээл ба босго оноо
Шалгалт 1 Шалгалт 2
I Нягтлан бодох бүртгэл 4 жил
 • Математик*
 • эсвэл
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

  • 450
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • эсвэл
 • Математик

  • 410
  II Санхүүгийн менежмент 4 жил
 • Математик*
 • эсвэл
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

  • 420
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • эсвэл
 • Математик

  • 410
  III Банкны менежмент 4 жил
 • Математик*
 • эсвэл
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

  • 420
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • эсвэл
 • Математик

  • 410
  IV Бизнесийн удирдлага 4 жил
 • Математик*
 • эсвэл
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

  • 420
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • эсвэл
 • Математик

  • 410
  V Маркетингийн менежмент 4 жил
 • Математик*
 • эсвэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

  • 410
 • Гадаад хэл
 • Монгол хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • эсвэл
 • Гадаад хэл
 • Монгол хэл
 • Математик

  • 410
  VI Логистик менежмент 4 жил
 • Математик*
 • эсвэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

  • 410
 • Гадаад хэл
 • Монгол хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • эсвэл
 • Гадаад хэл
 • Монгол хэл
 • Математик

  • 410
  VII Инженер эдийн засаг 4 жил
 • Математик*
 • Физик*

  • 410
 • Физик
 • Математик
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Гадаад хэл
 • Монгол хэл

  • 410
  VIII Инженер механик 4 жил
 • Математик*
 • Физик*

  • 410
 • Физик
 • Математик
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Гадаад хэл
 • Монгол хэл

  • 410
  IX Цахилгааны инженер 4 жил
 • Математик*
 • Физик*

  • 410
 • Физик
 • Математик
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Гадаад хэл
 • Монгол хэл

  • 410
  X Программ хангамж 4 жил
 • Математик*
 • Физик*

  • 410
 • Физик
 • Математик
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Гадаад хэл
 • Монгол хэл

  • 410
  XI Мэдээллийн систем 4 жил
 • Математик*
 • Физик*

  • 410
 • Физик
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Гадаад хэл
 • Монгол хэл

  • 410
  XII Компьютерийн сүлжээ 4 жил
 • Математик*
 • Физик*

  • 410
 • Физик
 • Математик
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Гадаад хэл
 • Монгол хэл

  • 410
  XIII График дизайн 4 жил
 • Математик*
 • Физик*
 • Ур чадвар

  • 410
 • Физик
 • Математик
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Гадаад хэл
 • Монгол хэл

  • 410
  XIV Гадаад хэлний орчуулагч (Англи хэл) 4 жил
 • Гадаад хэл*

  • 410
 • Монгол хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Математик

  • 410

  Жич: * ЭЕШ-ын оноог харгалзан 6.2 заалтын дагуу сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт олгох шалгалтын нэр Шалгалт 1 болон Шалгалт 2-ын онооны нийлбэрээр бүртгүүлэгчийн жагсаалтыг гаргахдаа ижил нэр бүхий шалгалтын оноог тооцохгүй.