Элсэгч та бүхнийг дараах хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэлээс сонгон
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Санхүү
 • Банк
 • Бизнесийн удирдлага
 • Маркетинг
 • Логистик менежмент
 • Механик инженерчлэл
 • Цахилгааны инженер
 • Программ хангамж
 • Мэдээллийн систем
 • Гадаад хэлний орчуулагч
МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэгч нь хүснэгт №1-ийн дагуу өөрийн сонгосон хөтөлбөрт холбогдох 2-оос доошгүй хичээлээр элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгч, БШУЯ болон сургуулиас тогтоосон босго оноог хангасан байна.

Хүснэгт №1. Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрүүдийн элсэлтийн шалгалт, босго оноо

Мандах их сургуулийн БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2023 - 2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БҮЛГҮҮД
Бүлэг Элсэлт авах хөтөлбөр, мэргэжил Суралцах хугацаа Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх хичээл ба босго оноо
Шалгалт 1 Шалгалт 2
I Нягтлан бодох бүртгэл 4 жил
 • Математик*

  • 500
 • Англи хэл
 • эсвэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

  • 480
  II Санхүү 4 жил
 • Математик*

  • 480
 • Англи хэл
 • эсвэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

  • 480
  III Банк 4 жил
 • Математик*

  • 480
 • Англи хэл

  • 480
  IV Бизнесийн удирдлага 4 жил
 • Математик*

  • 480
 • Англи хэл

  • 480
  V Маркетинг 4 жил
 • Математик*

  • 480
 • Англи хэл

  • 480
  VI Логистик менежмент 4 жил
 • Математик*

  • 480
 • Англи хэл
 • эсвэл
 • Физик

  • 480
  VII Инженер механик 4 жил
 • Математик*
 • эсвэл
 • Физик*

  • 480
 • Англи хэл
 • эсвэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

  • 440
  VIII Инженер эдийн засаг 4 жил
 • Математик*
 • эсвэл
 • Физик*

  • 480
 • Англи хэл
 • эсвэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

  • 440
  IX Цахилгааны инженер 4 жил
 • Математик*
 • эсвэл
 • Физик*

  • 480
 • Англи хэл
 • эсвэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

  • 440
  X Программ хангамж 4 жил
 • Математик*
 • эсвэл
 • Физик*

  • 480
 • Англи хэл
 • эсвэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

  • 440
  XI Мэдээллийн систем 4 жил
 • Математик*
 • эсвэл
 • Физик*

  • 480
 • Англи хэл
 • эсвэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

  • 440
  XII Гадаад хэлний орчуулагч (Англи хэл) 4 жил
 • Англи хэл*
 • эсвэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

  • 480
 • Монгол хэл
 • эсвэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • эсвэл
 • Математик
 • эсвэл
 • Англи хэл

  • 480

  Жич: * ЭЕШ-ын оноог харгалзан 6.2 заалтын дагуу сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт олгох шалгалтын нэр Шалгалт 1 болон Шалгалт 2-ын онооны нийлбэрээр бүртгүүлэгчийн жагсаалтыг гаргахдаа ижил нэр бүхий шалгалтын оноог тооцохгүй.