Элсэгч та бүхнийг дараах хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэлээс сонгон
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Санхүүгийн менежмент
 • Банкны менежмент
 • Бизнесийн удирдлага
 • Инженер эдийн засаг
 • Инженер механик
 • Программ хангамж
 • Мэдээллийн систем
МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

Бүртгүүлэх

Бүртгүүлэгч нь хүснэгт №1-ийн дагуу өөрийн сонгосон хөтөлбөрт холбогдох 2-оос доошгүй хичээлээр элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгч, БШУЯ болон сургуулиас тогтоосон босго оноог хангасан байна.

Хүснэгт №1. Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрүүдийн элсэлтийн шалгалт, босго оноо

Мандах их сургуулийн БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2022 - 2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БҮЛГҮҮД
Бүлэг Элсэлт авах хөтөлбөр, мэргэжил Суралцах хугацаа Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх хичээл ба босго оноо
Шалгалт 1 Шалгалт 2
I Нягтлан бодох бүртгэл 4 жил
 • Математик*
 • эсвэл
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Монгол хэл

  • 500
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Монгол хэл
 • эсвэл
 • Математик

  • 480
  II Санхүүгийн менежмент 4 жил
 • Математик*

  • 480
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Монгол хэл

  • 480
  III Банкны менежмент 4 жил
 • Математик*

  • 480
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Монгол хэл

  • 480
  IV Бизнесийн удирдлага 4 жил
 • Математик*

  • 480
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Монгол хэл

  • 480
  V Маркетингийн менежмент 4 жил
 • Математик*
 • эсвэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

  • 480
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Монгол хэл
 • Монголын түүх

  • 480
  VI Логистик менежмент 4 жил
 • Математик*
 • эсвэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг

  • 480
 • Гадаад хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Монгол хэл
 • Монголын түүх

  • 480
  VII Инженер эдийн засаг 4 жил
 • Математик*
 • Физик*

  • 480
 • Физик
 • Математик
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Гадаад хэл
 • Монгол хэл
 • Хими
 • Газар зүй
 • Монголын түүх

  • 480
  VIII Инженер механик 4 жил
 • Математик*
 • Физик*

  • 480
 • Физик
 • Математик
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Гадаад хэл
 • Монгол хэл
 • Хими
 • Газар зүй
 • Монголын түүх

  • 480
  IX Цахилгааны инженер 4 жил
 • Математик*
 • Физик*

  • 480
 • Физик
 • Математик
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Гадаад хэл
 • Монгол хэл
 • Хими
 • Газар зүй
 • Монголын түүх

  • 480
  X Программ хангамж 4 жил
 • Математик*
 • Физик*

  • 480
 • Физик
 • Математик
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Гадаад хэл
 • Монгол хэл
 • Хими
 • Газар зүй
 • Монголын түүх

  • 480
  XI Мэдээллийн систем 4 жил
 • Математик*
 • Физик*

  • 480
 • Физик
 • Математик
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Гадаад хэл
 • Монгол хэл
 • Хими
 • Газар зүй
 • Монголын түүх

  • 480
  XII Гадаад хэлний орчуулагч (Англи хэл) 4 жил
 • Гадаад хэл*

  • 480
 • Монгол хэл
 • Нийгмийн тухай мэдлэг
 • Математик
 • Физик
 • Монголын түүх
 • Газар зүй

  • 480

  Жич: * ЭЕШ-ын оноог харгалзан 6.2 заалтын дагуу сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт олгох шалгалтын нэр Шалгалт 1 болон Шалгалт 2-ын онооны нийлбэрээр бүртгүүлэгчийн жагсаалтыг гаргахдаа ижил нэр бүхий шалгалтын оноог тооцохгүй.